Category Archives: Бизнес конкурси

Какви са критериите за награждаване?

След като даден проект бъде оценен като допустим за националния етап от конкурса, той ще бъде оценяван по своите предприемачески качества.

На всеки кандидат ще се дават точки въз основа на следните критерии:

1. Оригиналност и приложимост: защо проектът е успешен? Какви са новаторските му аспекти? Максимален брой точки: 20

2. Въздействие върху местната икономика: предоставяне на статистика в подкрепа на твърденията за успех. Максимален брой точки: 30

3. Подобряване на отношенията с регионалните партньори: била ли е облагодетелствана повече от една заинтересована страна от прилагането на тази инициатива? Защо е била включена и какво е било равнището й на участие? Максимален брой точки: 25

4. Приложимост на проекта в други региони на страната и на Европа: може ли този подход да бъде повторно приложен в региона, както и другаде в Европа? Максимален брой точки: 25

Преценката на националното жури е окончателна и не подлежи на преразглеждане.

Кои са категориите за участие в конкурса?

Категориите са шест и наградата за всяка от тях ще отличи местните, регионални или национални инициативи, успешно насърчаващи предприемачеството:

1. Насърчаване на предприемаческия дух: присъжда се за дейности и инициативи на национално, регионално или местно равнищеза насърчаване на предприемаческото мислене и култура, които поощряват творческите способности, иновацията и поемането на риск, особено сред младите хора и жените.

2. Инвестиране в изграждането на умения: присъжда се за инициативи на национално, регионално или местно равнище за повишаване на предприемаческите, професионалните, техническите и управленските умения.

3. Подобряване на бизнес средата: присъжда се за новаторски политики на национално, регионално или местно равнище, които насърчават създаването и растежа на предприятия, опростяват законодателните и административните процедури за бизнеса и прилагат принципа „Мисли първо за малките!“ в полза на малките и средните предприятия

4. Подкрепа на интернационализирането на бизнеса: присъжда се за инициативи на национално, регионално или местно равнище, които насърчават предприятията, и по-специално малките и средните предприятия, да се възползват в по-голяма степен от възможностите, които предлагат пазарите в Европейския съюз и извън него.

5. Подкрепа и развитие на зелените пазари и ефикасната експлоатация на ресурсите: присъжда се за национални, регионални или местни политики и инициативи, които улесняват достъпа на МСП до “зелените пазари” и подпомагат да се подобри ефективността на предприятията, чрез зелени технологии или производство на зелени продукти, по-ефективно използване на ресурсите и т.н.

6. Награда за отговорно и интегриращо предприемачество: присъжда се за дейностина национално, регионално или местно ниво, които насърчават социално отговорното поведение на фирмите и устойчивите стопански практики в социалната област. В тази категория също така наградата се присъжда и за усилия за насърчаване на предприемаческия дух сред групите в неравностойно положение като безработни, хора с увреждания и хора от етнически малцинства.

Европейската комисия ще присъди и Голямата награда на журито за кандидатурата, оценена като най-творческа и вдъхновяваща предприемаческа инициатива.

Всеки участник на национално ниво подава една кандидатура само в една категория. Двете излъчени за последващо участие национални номинациии трябва да бъдат от две различни категории. Ако се наложи, националното жури, по собствена преценка, може да промени категорията на някои от проектите.

За целите на националния конкурс една кандидатура получава признание като най-добрата инициатива в подкрепа на предприемачеството и бива обявена за носител на наградата. Определя се и един подгласник. Двете кандитатури от националния конкурс – победител и подгласник – продължават участието си на европейския етап от конкурса напълно равнопоставено без значение, коя от тях е спечелила националния етап.

Кой може да участва?

Конкурсът е отворен за публични органи от ЕС, Исландия, Норвегия, Сърбия и Турция. Отворен е за местни, регионални и национални инициативи. Допустимите участници включват национални публични организации, областни управи, общини, както и публично-частни партньорства между публичните органи и предприемачи, фондации, университети, институти, бизнес организации и т.н.

Публичните органи се определят според националния контекст на всяка страна-участник и могат да включват институции, отговорни за създаването на политики, финансиращи органи и изпълнителни организации – министерства, агенции, общини, областни управи, кметства и т.н.

Наградите са отворени и за публично-частни партньорства, т.е. форми на сътрудничество между публичните органи и частния сектор, които целят да осигурят финансиране, изграждане, ремонтиране, управление или поддръжка на инфраструктура или предоставянето на услуга.

Публично-частните партньорства включват:

● финансово споразумение, въз основа на което частният участник е натоварен с прилагането на политика, създадена от публичния орган;

● финансово споразумение между частния участник и публичния орган, въз основа на което частният участник е включен – заради експертните си качества, знания или ресурси – в процеса по създаване на политики;

● ясно изразена подкрепа, не непременно от финансово естество, която публичният орган предоставя на частния сектор в рамките на определен проект. За целите на наградите, подкрепата трябва да бъде ясно изразена.

Какво представлява?

Европейските награди за насърчаване на предприемачеството, учредени от Европейската комисия, признават и стимулират най-добрите инициативи на публични органи или в резултат на публично-частно партньорство, подкрепящи предприемачеството най-вече на местно и регионално ниво, но също и на национално. Конкурсът, датиращ от 2005 година цели да повиши разбирането за предприемачеството, за дейностите по създаване и прилагане на политики в подкрепа на предприемачеството и малкия бизнес и да отбележи успехите в тази насока.

Всяка година се излъчват лауреати на наградата от цяла Европа, които да вдъхновяват останалите да създадат свои инициативи в подкрепа на предприемачеството или да приложат в своята община, област или регион вече утвърдените.

Географският обхват на конкурса включва 28-те държави-членки на Европейския съюз, както и Исландия, Норвегия, Сърбия и Турция.

Европейските награди за насърчаване на предприемачеството

Европейската комисия организира присъждането на Европейските награди за насърчаване на предприемачеството 2021. Целта е да бъдат открити и да получат признание онези от вас, които най-успешно насърчават предприемачеството в Европа и в частност – в България, служат за пример при прилагането на политика и практика в тази област, повишават вниманието относно значимостта на предприемачеството, насърчават и вдъхновяват бъдещи предприемачи.

В конкурса за Наградите могат да участват национални, регионални и местни публични институции и публично-частни партньорства от всички държави-членки на ЕС, Исландия, Норвегия, Сърбия и Турция. Обособени са два етапа: национален и европейски; участниците могат да продължат участие на европейския етап, само след като са преминали успешно през селекция в собствената си страна. На национално равнище от българско жури под ръководството на Министерството на икономиката и енергетиката ще бъдат отличени 2 кандидатури в две отделни категории, които ще получат право на участие в европейския етап на конкурса, където жури, съставено от Европейската комисия ще определи най-добрите проекти – по един победител във всяка от шестте категории и един носител на голямата награда. Финалът тази година ще бъде през ноември в Люксембург по време на Четвъртата асамблея на малките и средните предприятия.

Категориите, в които ще се присъждат награди, са шест и всяка от тях ще отличи инициативи, успешно насърчаващи предприемачеството:

1. Насърчаване на предприемаческия дух: присъжда се за дейности и инициативи за насърчаване на предприемаческото мислене и култура, създаването на предприятия и т.н., които инициативи поощряват творческите способности, иновацията и поемането на риск, особено сред младите хора и жените.2. Инвестиране в изграждането на умения: присъжда се за инициативи за повишаване на предприемаческите, професионалните, техническите и управленските умения.

3. Подобряване на бизнес средата: присъжда се за новаторски политики, които насърчават създаването и растежа на предприятия, опростяват законодателните и административните процедури за бизнеса и прилагат принципа „Мисли първо за малките!“ в полза на малките и средните предприятия

4. Подкрепа на интернационализирането на бизнеса: присъжда се за инициативи, които насърчават предприятията, и по-специално малките и средните предприятия, да се възползват в по-голяма степен от възможностите, които предлагат пазарите в Европейския съюз и извън него.

5. Подкрепа и развитие на зелените пазари и ефикасната експлоатация на ресурсите: присъжда се за политики и инициативи, които улесняват достъпа на МСП до “зелените пазари” и подпомагат да се подобри ефективността на предприятията, чрез зелени технологии или производство на зелени продукти, по-ефективно използване на ресурсите и т.н.

6. Награда за отговорно и интегриращо предприемачество: присъжда се за дейности, които насърчават социално отговорното поведение на фирмите и устойчивите стопански практики в социалната област. В тази категория също така наградата се присъжда и за усилия за насърчаване на предприемаческия дух сред групите в неравностойно положение като безработни, хора с увреждания и хора от етнически малцинства.

Европейската комисия ще присъди Голямата награда на журито за кандидатурата, оценена като най-творческа и вдъхновяваща предприемаческа инициатива. Във всяка категория също ще има по една награда.

Можете да изтеглите от секция “Документи” Формуляр за участие и да го изпратите на националния координатор по Наградите, на следния електронен адрес: