Кой може да участва?

Конкурсът е отворен за публични органи от ЕС, Исландия, Норвегия, Сърбия и Турция. Отворен е за местни, регионални и национални инициативи. Допустимите участници включват национални публични организации, областни управи, общини, както и публично-частни партньорства между публичните органи и предприемачи, фондации, университети, институти, бизнес организации и т.н.

Публичните органи се определят според националния контекст на всяка страна-участник и могат да включват институции, отговорни за създаването на политики, финансиращи органи и изпълнителни организации – министерства, агенции, общини, областни управи, кметства и т.н.

Наградите са отворени и за публично-частни партньорства, т.е. форми на сътрудничество между публичните органи и частния сектор, които целят да осигурят финансиране, изграждане, ремонтиране, управление или поддръжка на инфраструктура или предоставянето на услуга.

Публично-частните партньорства включват:

● финансово споразумение, въз основа на което частният участник е натоварен с прилагането на политика, създадена от публичния орган;

● финансово споразумение между частния участник и публичния орган, въз основа на което частният участник е включен – заради експертните си качества, знания или ресурси – в процеса по създаване на политики;

● ясно изразена подкрепа, не непременно от финансово естество, която публичният орган предоставя на частния сектор в рамките на определен проект. За целите на наградите, подкрепата трябва да бъде ясно изразена.