Кои са категориите за участие в конкурса?

Категориите са шест и наградата за всяка от тях ще отличи местните, регионални или национални инициативи, успешно насърчаващи предприемачеството:

1. Насърчаване на предприемаческия дух: присъжда се за дейности и инициативи на национално, регионално или местно равнищеза насърчаване на предприемаческото мислене и култура, които поощряват творческите способности, иновацията и поемането на риск, особено сред младите хора и жените.

2. Инвестиране в изграждането на умения: присъжда се за инициативи на национално, регионално или местно равнище за повишаване на предприемаческите, професионалните, техническите и управленските умения.

3. Подобряване на бизнес средата: присъжда се за новаторски политики на национално, регионално или местно равнище, които насърчават създаването и растежа на предприятия, опростяват законодателните и административните процедури за бизнеса и прилагат принципа „Мисли първо за малките!“ в полза на малките и средните предприятия

4. Подкрепа на интернационализирането на бизнеса: присъжда се за инициативи на национално, регионално или местно равнище, които насърчават предприятията, и по-специално малките и средните предприятия, да се възползват в по-голяма степен от възможностите, които предлагат пазарите в Европейския съюз и извън него.

5. Подкрепа и развитие на зелените пазари и ефикасната експлоатация на ресурсите: присъжда се за национални, регионални или местни политики и инициативи, които улесняват достъпа на МСП до “зелените пазари” и подпомагат да се подобри ефективността на предприятията, чрез зелени технологии или производство на зелени продукти, по-ефективно използване на ресурсите и т.н.

6. Награда за отговорно и интегриращо предприемачество: присъжда се за дейностина национално, регионално или местно ниво, които насърчават социално отговорното поведение на фирмите и устойчивите стопански практики в социалната област. В тази категория също така наградата се присъжда и за усилия за насърчаване на предприемаческия дух сред групите в неравностойно положение като безработни, хора с увреждания и хора от етнически малцинства.

Европейската комисия ще присъди и Голямата награда на журито за кандидатурата, оценена като най-творческа и вдъхновяваща предприемаческа инициатива.

Всеки участник на национално ниво подава една кандидатура само в една категория. Двете излъчени за последващо участие национални номинациии трябва да бъдат от две различни категории. Ако се наложи, националното жури, по собствена преценка, може да промени категорията на някои от проектите.

За целите на националния конкурс една кандидатура получава признание като най-добрата инициатива в подкрепа на предприемачеството и бива обявена за носител на наградата. Определя се и един подгласник. Двете кандитатури от националния конкурс – победител и подгласник – продължават участието си на европейския етап от конкурса напълно равнопоставено без значение, коя от тях е спечелила националния етап.