Какви са критериите за награждаване?

След като даден проект бъде оценен като допустим за националния етап от конкурса, той ще бъде оценяван по своите предприемачески качества.

На всеки кандидат ще се дават точки въз основа на следните критерии:

1. Оригиналност и приложимост: защо проектът е успешен? Какви са новаторските му аспекти? Максимален брой точки: 20

2. Въздействие върху местната икономика: предоставяне на статистика в подкрепа на твърденията за успех. Максимален брой точки: 30

3. Подобряване на отношенията с регионалните партньори: била ли е облагодетелствана повече от една заинтересована страна от прилагането на тази инициатива? Защо е била включена и какво е било равнището й на участие? Максимален брой точки: 25

4. Приложимост на проекта в други региони на страната и на Европа: може ли този подход да бъде повторно приложен в региона, както и другаде в Европа? Максимален брой точки: 25

Преценката на националното жури е окончателна и не подлежи на преразглеждане.